Výzkum a vývoj

SÚJCHBO, v.v.i. se v rámci hlavní činnosti zabývá řešením tuzemských i zahraničních výzkumných projektů. Aktuálně řešené projekty a jejich anotace je možné nalézt níže.

ČESKÉ  PROJEKTY

Další řešitelé: Technická univerzita Liberec
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Mgr. Jakub Vaněk, Ph.D.

Cíl projektu

Vývoj a zhotovení funkčního vzorku kompozitní semipermeabilní textilie, využitelné k ochraně osob před působením CBRN látek, při manipulaci s toxickými chemickými látkami, biologickými látkami a v radiologii.

Další řešitelé:  —
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2019
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Karel Bílek, Ph.D.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření souboru metodik využitelných k detekci stanovených biologických agens. Metodiky budou sloužit k prokázání přítomnosti vybraných biologických agens. Metodiky budou využitelné rovněž při kontrolní, dozorové a deklarační činnosti prováděné SÚJB. Dílčím cílem projektu je vytvoření standardizovaného postupu testování neznámých, potenciálně nebezpečných materiálů, tzv. bílých prášků. Cílem bude rovněž výběrově zjistit vliv balastního materiálu na vzorek a potažmo také na kvalitu analýzy.

Další řešitelé: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Mgr. Oldřich Kubíček, CSc.

Cíl projektu

Předmětem řešení projektu je experimentální vývoj nových způsobů detekce a identifikace biologických agens a toxinů pomocí moderních instrumentálních metod. Výstupem bude (i) metodika rychlé analýzy vybraných agens a toxinů s využitím elektromigračních a MALDI-TOF metod, (ii) metodika inaktivace biologických agens za účelem bezpečné manipulace při následných analýzách, (iii) miniaturizovaný přenosný kapilární kapalinový chromatograf (CLC) a (iv) metodika rychlé analýzy toxinů pomocí CLC.

Další řešitelé:
Doba řešení: 1.1.2018 – 31.12.2021
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Tomáš Dropa

Cíl projektu

Soubor certifikovaných metodik zaměřených na detekci a identifikaci vysoce rizikových a rizikových biologických agens; odběr a screeningovou identifikaci vybraných vysoce toxických chemických sloučenin; dále certifikovaných metodik pro sledování fyziologických parametrů člověka a hodnocení ergonomie ochranných prostředků; dekontaminaci materiálového a technického vybavení specialistů a souboru certifikovaných metodik pro dekontaminaci radioaktivního zamoření prostoru a stanovení úrovně dekontaminace.

Doba řešení: 1.8.2018 – 31.7.2021
Další řešitelé: 
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Markéta Weisheitelová, Ph.D.

Cíl projektu

Vypracování a verifikace metod komplexní degradace toxických chemických sloučenin po zpracování nálezů s neznámým obsahem; vypracování a verifikace metod komplexní degradace nebezpečných biologických agens a toxinů po zpracování nálezů.

Koordinátor projektu: SÚJCHBO, v.v.i.
Další řešitelé:—
Doba řešení: 1.7.2018 – 31.8.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.

Cíl projektu

Na různých pracovištích a v různých budovách a pobytových prostorech budou měřena reálná spektra velikostní distribuce aerosolových částic. Spektrální složení distribuce částic aerosolů zjištěná v reálných podmínkách budou simulována v podmínkách laboratorních. Takto uměle vytvořená prostředí budou kontaminována vyššími než obvyklými koncentracemi radonu, aby bylo možné průkazně měřit distribuci radioaktivity mezi aerosolové částice různé velikosti. Ze získaných poznatků bude zpracována certifikovaná metodika pro stanovení efektivní dávky z inhalace přeměnových produktů radonu na pracovištích se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu a na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu.

Koordinátor projektu: Univerzita Palackého, Olomouc
Další řešitelé:  —
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Karel Bílek, Ph.D.

Cíl projektu

V České republice neexistuje certifikovaná metodika popisující a určující postup dekontaminace zraněných osob za použití biologických, chemických a radiačních kontaminantů. Cílem projektu je navržení dvou certifikovaných metodik, postupů, technických a materiálních doporučení, jak pro jednotky HZS, tak pro Zdravotnickou záchrannou službu. Certifikované metodiky budou zaváděny v oblasti dekontaminace v přednemocniční i nemocniční neodkladné péče.

Koordinátor projektu: MO ČR – Agentura vojenského zdravotnictví, Vojenský zdravotní ústav
Další řešitelé:  MO ČR – Univerzita obrany
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.

Cíl projektu

Předmětem řešení projektu je (i) návrh postupu přípravy rekombinantních toxinů pomocí vektorových kultur, (ii) vývoj, testování a validace analytických metod pro vysoko i nízkomolekulární toxiny a (iii) pokračování v implementaci postupů práce s obtížně kultivovatelnými agens (Coxiella burnetii, zvládnutí buněčné a axenické kultivace pro Phase I vyžadující úroveň technického zabezpečení BSL-3).

Doba řešení: 1.1.2016 – 31.12.2019
Řešitel: DEKONTA, a.s.
Další řešitelé: —
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Martin Urban

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum technologií využitelných pro dekontaminaci kritické dopravní infrastruktury, ověření účinnosti dekontaminace a tvorbu metodiky dekontaminačních prací. Řešení projektu se týká dekontaminace dopravní infrastruktury po její kontaminaci vybranými (bojovými) chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke které může potenciálně dojít např. v důsledku havárie, přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými nemocemi, případně následkem kriminálních činů.

Hlavní cíl:

Vypracování standardního operačního postupu (SOP) dekontaminačních prací pro pražské metro a certifikované metodiky zobecněné pro kritickou dopravní infrastrukturu. Popsán bude postup dekontaminace prostor tunelů, nástupišť a vlastních vozů. Druhá část SOP bude zaměřena na ověření účinnosti dekontaminace včetně popisu odběru vzorků.

Vedlejší cíl:

Konstrukce 3 různých prototypů zařízení určených k dekontaminaci dopravní infrastruktury.

Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2019
Řešitel: ORITEST, spol. s r.o.
Další řešitelé: —
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Lukáš Králík

Cíl projektu

Náplní projektu je průmyslový výzkum analytických metod a nových materiálů vedoucích k návrhu, vývoji a posléze k průmyslové výrobě nových typů detekčních pásek pro zjišťování kapalného aerosolu bojových chemických látek a dalších toxických sloučenin významných z hlediska ochrany vojsk a obyvatelstva.

Doba řešení: 1.1.2018 – 30.6.2020
Řešitel: ORITEST, spol. s r.o.
Spoluřešitel: SÚJCHBO, v.v.i.
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Martin Urban

Cíl projektu:

Vývoj prototypu ručního přístroje založeného na principu pohyblivosti iontů, určeného pro rychlou detekci chemických látek v atmosféře, s flexibilně volitelnou a editovatelnou knihovnou podle potřeb uživatele.

Vývoj zařízení s novými/modifikovanými vlastnostmi:

  • Maximální citlivost na úrovni současného stavu poznání
  • Nepřítomnost zdroje ionizujícího záření, případně použití zdroje pod limit pro speciální kontrolu a nakládání
  • Dlouhá životnost baterie vyvinutého detektoru
  • Vysoká odolnost detektoru při práci v terénu

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

Zadavatel:              EURAMET e.V.
Doba řešení:           1.6.2017 – 31.5.2020
Koordinátor:          Physikalisch-Technischer Pruefdienst des Bundesamt fuer Eich – und Vermessungswesen (BEV-PTP), Vienna, Austria as National Metrology Institute (NMI)
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO,  v.v.i.: Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
Další řešitelé:         15 evropských metrologických institutů

Cíl projektu:

SÚJCHBO, v.v.i. je v projektu zapojen ve dvou pracovních skupinách:

  • WP1

Development of novel procedures for the traceable calibration of radon (222Rn) measurement instruments at low activity concentrations (100 to 300 Bq.m-3) with relative uncertainties ≤ 5 % (k = 1),

  • WP5

Validation of traceability of European radon calibration facilities.

Hlavní cíl WP1

Vytvoření metrologického systému pro přístroje měřící objemovou aktivitu radonu v rozmezí 100 – 300 Bq.m-3.

Hlavní cíl WP5

Ověření návaznosti jednotlivých evropských kalibračních laboratoří, akreditovaných laboratoří a universit zabývajících se měřením radonu v rozsahu objemových aktivit radonu 100 – 300 Bq.m-3 a 300 – 10 000 Bq.m-3.

Zadavatel: EK – International Cooperation and Development – EuropeAid
Doba řešení: 1.10.2016 – 20.9.2019
Koordinátor: ENCO (Rakousko)
Další řešitelé: SCK – CEN (Belgie), STUK (Finsko)
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na podporu státních institucí (zejména TAEC – Tanzania Atomic Energy Commission) Sjednocené tanzanské republiky, které jsou v zemi odpovědné za otevření uranových dolů. Pracovníci SÚJCHBO, v.v.i., vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem s radiační ochranou horníků v uranovém průmyslu v ČR, se podílejí mimo jiné na vytvoření vzdělávacích kurzů v oblasti radiační ochrany v uranovém hornictví. Vzdělávací kurzy budou také zdrojem informací pro pracovníky TPA (Tanzania Port Authority), MEM (Ministry of Energy and Minerals) a NEMC (National Environmental Management Council).

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde