Výzkum a vývoj

SÚJCHBO, v.v.i. se ve své hlavní činnosti zabývá řešením výzkumných projektů jak tuzemských, tak zahraničních. Aktuálně řešené projekty s jejich anotací naleznete níže.

ČESKÉ  PROJEKTY

Další řešitelé: Technická univerzita Liberec
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Mgr. Jakub Vaněk, Ph.D.

Cíl projektu

Vývoj a zhotovení funkčního vzorku kompozitní semipermeabilní textilie, využitelné k bezpečné ochraně osob před následky zneužití CBRN látek, při manipulaci s toxickými chemickými látkami, biologickými látkami a v radiologii.

Další řešitelé:  —
Doba řešení:1.1.2017 – 31.12.2019
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Karel Bílek, Ph.D.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření souboru metodik detekce, které bude možné použít v případě zneužití stanovených biologických agens. Metodiky budou sloužit v případě zmíněného napadení k prokázání útoku daným biologickým agens. Metodiky budou dále použitelné při kontrolní, dozorové a deklarační činnosti SÚJB. Dílčím cílem projektu je vytvořit standardizovaný postup testování s použitím nosných materiálů, tzv. bílých prášků. Cílem bude výběrově zjistit vliv přidaného materiálu na vzorek a potažmo na kvalitu analýzy.

Další řešitelé: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Mgr. Oldřich Kubíček, CSc.

Cíl projektu

Předmětem řešení projektu je experimentální vývoj, zaměřený na vývoj nových způsobů detekce a identifikace B-agens a toxinů pomocí moderních instrumentálních metod. Výstupem bude metodika rychlé analýzy B-agens a toxinů s využitím elektromigračních a MALDI-TOF metod, metodika inaktivace B-agens za účelem bezpečné manipulace při následných analýzách, miniaturizovaný přenosný kapilární kapalinový chromatograf (CLC) a metodika rychlé analýzy toxinů pomocí CLC.

Další řešitelé:
Doba řešení: 1.1.2018 – 31.12.2021
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Tomáš Dropa

Cíl projektu

Cílem projektu je tvořit soubor certifikovaných metodik zaměřených na detekci a identifikaci vysoce rizikových a rizikových biologických agens; odběr a screeningovou identifikaci vybraných vysoce toxických chemických sloučenin; dále certifikovaných metodik pro sledování fyziologických parametrů člověka a hodnocení ergonomie ochranných prostředků; dekontaminaci materiálového a technického vybavení specialistů a souboru certifikovaných metodik pro dekontaminaci radioaktivního zamoření prostoru a stanovení úrovně kontaminace.

Doba řešení: 1.8.2018 – 31.7.2021
Další řešitelé: 
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Markéta Weisheitelová

Cíl projektu

Vypracování a verifikace metod komplexní degradace toxických chemických sloučenin po zpracování nálezů. Vypracování a verifikace metod komplexní degradace nebezpečných biologických agens a toxinů po zpracování nálezů.

Koordinátor projektu: SÚJCHBO, v.v.i.
Další řešitelé:—
Doba řešení:1. 7.2018 – 31.8.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.

Cíl projektu

Na různých pracovištích a v různých budovách a pobytových prostorech budou měřena reálná spektra velikostní distribuce aerosolových částic. Spektrální složení distribuce částic aerosolů zjištěná v reálných podmínkách budou simulována v laboratorních podmínkách. Takto uměle vytvořená prostředí budou kontaminována vyššími než obvyklými koncentracemi radonu, aby bylo možno průkazně měřit distribuci radioaktivity mezi aerosolové částice různé velikosti. Ze získaných poznatků bude zpracována certifikovaná metodika pro stanovení efektivní dávky z inhalace přeměnových produktů radonu na pracovištích se zvýšeným obsahem přírodního radionuklidu a na pracovištích s možným zvýšeným ozářením z radonu.

Koordinátor projektu: Univerzita Palackého, Olomouc
Další řešitelé:  —
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Karel Bílek, Ph.D.

Cíl projektu

V České republice neexistuje certifikovaná metodika popisující a určující postup dekontaminace zraněných osob za použití biologických, chemických a radiačních kontaminantů. Cílem projektu je navržení dvou certifikovaných metodik, postupů, technických a materiálních doporučení jak pro jednotky HZS, tak zejména pro ZZS. A to tak, aby se zasahující cítili v místě zásahu bezpečně a nemuseli dle platné legislativy zásah odmítnout. Certifikované metodiky budou zaváděny v oblasti problematiky efektivní dekontaminace v přednemocniční i nemocniční neodkladné péče.

Koordinátor projektu: MO ČR – Agentura vojenského zdravotnictví, Vojenský zdravotní ústav
Další řešitelé:  MO ČR – Univerzita obrany
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.

Cíl projektu

Předmětem řešení projektu je (I) Návrh postupu přípravy rekombinantních toxinů pomocí vektorových kultur, (II) Vývoj, testování a validace analytických metod pro vysoko i nízkomolekulární toxiny a (III) pokračování práce v implementaci postupů práce s obtížně kultivovatelnými agens (Coxiella burnetii, zvládnutí buněčné a axenické kultivace pro Phase I vyžadující úroveň technického zabezpečení BSL-3).

Doba řešení: 1.1.2016 – 31.12.2019
Řešitel: DEKONTA, a.s.
Další řešitelé: —
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Martin Urban

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum technologií použitelných pro dekontaminaci kritické dopravní infrastruktury, ověření účinnosti dekontaminace a tvorbu metodiky těchto prací. Řešení projektu se týká dekontaminací dopravní infrastruktury po zamoření vybranými bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke kterému může dojít následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie či přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými nemocemi.

Hlavní cíl:

Vypracování standardního operačního postupu (SOP) dekontaminačních prací pro pražské metro a certifikované metodiky zobecněné pro kritickou dopravní infrastrukturu. Popsán bude postup dekontaminace prostor tunelů, nástupišť a vlastních vozů. Druhá část SOP bude zaměřena na ověření účinné dekontaminace s popisem vzorkování a stanovení ověření její efektivity.

Vedlejší cíl:

Konstrukce 3 různých prototypů zařízení určených k dekontaminaci dopravní infrastruktury.

Doba řešení:1.1.2017 – 31.12.2019
Řešitel: ORITEST, spol. s r.o.
Další řešitelé: —
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Lukáš Králík

Cíl projektu

Cílem projektu je průmyslový výzkum analytických metod a pokročilých materiálů, který umožní navrhnout, vyvinout a poté i v průmyslovém měřítku vyrobit nové typy detekčních pásek ke zjišťování kapalného aerosolu bojových chemických látek a dalších toxických sloučenin významných z hlediska ochrany vojsk a obyvatelstva.

Doba řešení: 1.1.2018 – 30.6.2020
Řešitel: ORITEST, spol. s r.o.
Spoluřešitel: SÚJCHBO, v.v.i.
Odp. řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Martin Urban

Cíl projektu:

Vývoj prototypu ručního detekčního přístroje založeného na principu pohyblivosti iontů pro rychlou detekci chemických látek v atmosféře, s flexibilně volitelnou a editovatelnou knihovnou podle potřeb uživatele.

Vývoj zařízení s novými/modifikovanými vlastnostmi:

  • Maximální citlivost, dosažitelná za současného stavu poznání
  • Nepřítomnost zdroje ionizujícího záření, případně použití zdroje pod limit pro speciální kontrolu a zacházení
  • Dlouhá životnost baterie detekčního zařízení
  • Vysoká odolnost detekčního zařízení pro práci v terénu

ZAHRANIČNÍ PROJEKTY

Zadavatel:              EURAMET e.V.
Doba řešení:           1.6.2017 – 31.5.2020
Koordinátor:          Physikalisch-Technischer Pruefdienst des Bundesamt fuer Eich – und Vermessungswesen (BEV-PTP), Vienna, Austria as National Metrology Institute (NMI)
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO,  v.v.i.: Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.
Další řešitelé:         15 evropských metrologických institutů

Cíl projektu:

SÚJCHBO, v.v.i. je v projektu zapojen ve dvou pracovních skupinách:

  • WP1

Development of novel procedures for the traceable calibration of radon (222Rn) measurement instruments at low activity concentrations (100 to 300 Bq.m-3) with relative uncertainties ≤ 5 % (k = 1),

  • WP5

Validation of traceability of European radon calibration facilities.

Hlavní cíl WP1

Vytvoření metrologického systému pro přístroje měřící objemovou aktivitu radonu v rozmezí 100 – 300 Bq.m-3.

Hlavní cíl WP5

Ověření návaznosti jednotlivých evropských kalibračních laboratoří, akreditovaných laboratoří a universit zabývajících se měřením radonu v rozsahu objemových aktivit radonu 100 – 300 Bq.m-3 a 300 – 10 000 Bq.m-3.

Zadavatel: EK – International Cooperation and Development – EuropeAid
Doba řešení: 1.10.2016 – 20.9.2019
Koordinátor: ENCO (Rakousko)
Další řešitelé: SCK – CEN (Belgie), STUK (Finsko)
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Mgr. Petr Otáhal, Ph.D.

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na podporu státních institucí (zejména TAEC – Tanzania Atomic Energy Commission) Sjednocené tanzanské republiky, které jsou v zemi odpovědné za otevření uranových dolů. Pracovníci SÚJCHBO, v.v.i., vzhledem ke svým dlouholetým zkušenostem s radiační ochranou horníků v uranovém průmyslu v ČR, se podílejí mimo jiné na vytvoření vzdělávacích kurzů v oblasti radiační ochrany v uranovém hornictví. Vzdělávací kurzy budou také zdrojem informací pro pracovníky TPA (Tanzania Port Authority), MEM (Ministry of Energy and Minerals) a NEMC (National Environmental Management Council).

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde