Dozorová činnost

Dozorová činnost je zaměřena na podporu plnění úkolů ústředních orgánů státní správy či dalších organizačních složek státu, nebo orgánů územních samosprávných celků v oborech, jimiž se SÚJCHBO, v.v.i. zabývá. Dozorovou činnost zajišťují pracoviště SÚJCHBO, v.v.i. přednostně pro svého zřizovatele, Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Dozorová činnost zahrnuje i pořádání vzdělávacích a výcvikových kurzů pro složky státní správy.

Podpora dozorové činnosti SÚJB

SÚJCHBO, v.v.i. zabezpečuje podporu dozoru prováděného inspektory SÚJB v radiační ochraně na pracovištích s výskytem přírodních radioaktivních látek v ČR. Jedná se zejména o stávající nebo bývalá pracoviště zabývající se těžbou nebo úpravou radioaktivních surovin, ale i o ostatní podzemní pracoviště či práce prováděné hornickým způsobem.

Podstatná část dozorové činnosti spočívá v provádění terénních měření přírodní radioaktivity a to jak na uvedených pracovištích, tak při sledování vlivu těchto pracovišť na životní prostředí. K analýzám v laboratořích jsou odebírány vzorky vzdušniny a spalin z pracovišť, vzorky vod, sedimentů a ovzduší ze životního prostředí.
Pracovníci SÚJCHBO, v.v.i. se rovněž podílejí na obsluze měřícího místa kontroly ovzduší na Kamenné a participují na činnosti mobilních skupin začleněných do Radiační monitorovací sítě ČR.

Podpora dozoru SÚJB prováděného v v rámci dodržování povinností při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny

/pro Odbor pro kontrolu nešíření ZHN SÚJB – Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní/ zabezpečována podpora dozoru v organizacích, nakládajících s vysoce nebezpečnými chemickými látkami uvedenými ve Vyhlášce č. 208/2008, Sb. a s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny dle Vyhlášky č. 474/2002, Sb.

Podpora dozoru spočívá ve fyzické kontrole na uvedených pracovištích, případně také prostřednictvím odběru a analýzami vzorků a je realizována pracovníky mobilních analytických skupin odborů chemické a biologické ochrany SÚJCHBO, v.v.i.

Radonový program České republiky

SÚJCHBO, v.v.i. spolupracuje na provádění Radonového programu České republiky se Státním ústavem radiační ochrany, v.v.i. V rámci tohoto programu se pro stanovení objemové aktivity radonu připravují a po expozici vyhodnocují měřící systémy RAMARn, založené na principu stopové dozimetrie.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde