Dozorová činnost

Dozorová činnost spočívá zejména ve zpracování odborných podkladů pro rozhodovací činnost a pro plnění úkolů ústředních orgánů státní správy či dalších organizačních složek státu nebo orgánů územních samosprávných celků v oborech, jimiž se SÚJCHBO, v.v.i. zabývá, s přednostním zabezpečením této činnosti pro svého zřizovatele – Státní úřad pro jadernou bezpečnost.

Tato činnost zahrnuje i vzdělávací a výcvikovou činnost pro složky státní správy.

Podpora dozorové činnosti SÚJB

SÚJCHBO, v. v. i. zabezpečuje podporu dozoru prováděného inspektory SÚJB v radiační ochraně na pracovištích s výskytem přírodních radioaktivních látek v ČR. Jedná se zejména o stávající nebo bývalá pracoviště zabývající se těžbou a úpravou radioaktivních surovin, ale i o ostatní doly, ražby tunelů, štol a obdobné práce prováděné hornickým způsobem.

Podstatná část činnosti spočívá v provádění terénních měření přírodní radioaktivity a to jak na pracovištích, tak při sledování vlivu těchto pracovišť na životní prostředí. K analýzám v laboratořích jsou odebírány vzorky vzdušniny a spalin z pracovišť a vzorky vod, sedimentů a ovzduší ze životního prostředí.
Pracovníci tohoto oddělení se rovněž podílejí na obsluze měřícího místa kontroly ovzduší na Kamenné a participují na práci mobilních skupin začleněných do Radiační monitorovací sítě ČR.

Podpora dozoru SÚJB prováděného v organizacích nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny

/pro Odbor pro kontrolu nešíření ZHN SÚJB – Oddělení pro kontrolu zákazu chemických a bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní/ je prováděna na základě požadavku výše uvedeného pracoviště SÚJB, zabezpečujícího dozor v organizacích, nakládajících s vysoce nebezpečnými chemickými látkami (viz. vyhl. č. 208/2008 Sb.) nebo s vysoce rizikovými a rizikovými biologickými agens a toxiny (viz vyhl. č. 474/2002 Sb.)

Podpora dozoru spočívá v odběru a analýzách vzorků uvedených chemických látek, které pracovníci Odboru chemické a biologické ochrany SÚJCHBO, v.v.i. zabezpečují s využitím mobilní analytické laboratoře na místě jejich používání.

Radonový program České republiky

SÚJCHBO, v.v.i. spolupracuje na realizaci Radonového programu ČR. V rámci vyhledávacího programu SÚRO jsou pro měření objemové aktivity radonu (OAR) připravovány a vyhodnocovány měřící systémy RAMARn, pracující na principu stopové dozimetrie. Po jednoroční expoziční době ve vytipovaných objektech je v Laboratoři dozimetrie a monitorování radioaktivity SÚJCHBO, v.v.i. prováděno jejich vyhodnocení a stanovena objemová aktivita radonu.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde