Laboratoř chemického monitorování a ochrany

Laboratoř chemického monitorování a ochrany (LCHMO) je odloučené pracoviště SÚJCHBO, v.v.i. sídlící v Brně. Činnost pracoviště je zaměřena na výzkumné a laboratorní práce, při nichž se využívají méně toxické chemické sloučeniny pro studium, výzkum a vývoj prostředků individuální i kolektivní ochrany člověka před působením nebezpečných chemických látek.

LCHMO je zapojena do řešení projektů bezpečnostního výzkumu ČR, definovaných podle požadavků orgánů státní správy.; spolupracuje rovněž se zahraničními výzkumnými institucemi při řešení projektů v rámci mezinárodní spolupráce podporované EU. Pracovníci LCHMO jsou součástí národních a mezinárodních panelů řešících strategie ochrany před nebezpečnými CBRN látkami.

LCHMO se v rámci výzkumných projektů bezpečnostního výzkumu zaměřuje především na transfer nových poznatků základního výzkumu do praxe, zejména v oblastech nových sorbentů a ochranných materiálů vč. nanomateriálů, dekontaminačních technik a dekontaminantů. Součástí aplikovaného výzkumu v LCHMO je i vývoj detekčních technik nebezpečných chemických látek na bázi specifických barevných reakcí.

LCHMO na úrovni ČR spolupracuje s dalšími významnými výzkumnými institucemi, které se uvedenou problematikou zabývají, např. ÚJEP Ústí n. Labem, VŠCHT Praha, ÚACH AV ČR, TUL Liberec, VŠB Ostrava, ČVUT Praha. Z privátní sféry jsou významnými spolupracujícími subjekty např. firma Dekonta a.s. a Oritest spol. s r.o.

Nedílnou součástí odborných aktivit LCHMO je také zapojení do příprav a realizací vzdělávacích a výcvikových programů a kurzů. LCHMO stála u zrodu pořádání konference s CBRN tématikou HAZMAT Protect.

V rámci Centrální laboratoře SÚJCHBO, v.v.i. akreditované ČIA, o.p.s. má LCHMO zavedeny metodiky zkoušení odolnosti materiálů proti pronikání nebezpečných chemických látek, zkoušení sorpční kapacity sorbentů pro záchyt chemických látek a zkoušení těsnosti prostředků pro ochranu dýchacích cest.

Nabídka testování


Akreditované zkoušky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Tato akreditovaná metodika slouží k měření těsnosti prostředků ochrany dýchacích orgánů (respirátorů, ochranných masek, chirurgických roušek apod.). Je určena ke zjišťování úrovně bezpečnosti ochranných prostředků dýchání proti aerosolovým částečkám trvale ve vzduchu, jako jsou viry, bakterie, radioaktivní prach, spóry, kapalný aerosol nebezpečných chemických látek a prach.

Měření se provádí pomocí přístroje PortaCount, který měří pronikání aerosolových částic velikosti 20 nm až ≥ 1μm. Z porovnání jejich koncentrace ve vnějším a chráněném (filtrovaném) prostředí se stanovuje míra těsnosti pomocí fit faktoru F. Jeho hodnota je ukazatelem ochranné účinnosti a spolehlivosti prostředků ochrany dýchání pro různá prostředí nebezpečí škodlivých chemických, biologických a radioaktivních aerosolů. Uvedený přístroj nevyžaduje pro měření zvláštní vyvíjení aerosolu.

Tato akreditovaná metodika je určena ke stanovení odolnosti neprodyšných materiálů používaných k výrobě ochranných oděvů a jejich součástí proti permeaci kyselin, zásad a dalších kapalných nebo plynných chemikálií. Výsledkem stanovení je tzv. rezistenční doba (RD), což je doba od expozice materiálu testovací látkou do doby, při níž je zjištěna přítomnost zkoušené chemikálie za zkoušeným materiálem. Normalizovaná průniková doba v otevřené smyčce je dosažena při normalizované permeační rychlosti 0,1μg/cm2/min nebo 1μg/cm2/min. Testovacími chemikáliemi jsou všechny kyseliny a zásady nebo látky vyvolávající změnu pH vlivem hydrolýzy.

Tato akreditovaná metodika slouží ke stanovení ochranných vlastností fóliových, vrstvených a kompozitních ochranných materiálů proti pronikání organických rozpouštědel. Testovacími látkami jsou: alkoholy, ketony, estery, aromatické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, alifatické uhlovodíky a substituované uhlovodíky. Testovaný materiál je kontaminován kapkami či parami organických rozpouštědel. Výsledkem stanovení je rezistenční doba (RD), což je časový interval od kontaminace testovaného materiálu po dosažení limitní hodnoty průniku kontaminantu na jeho rubní stranu. Dále lze stanovit také charakteristické veličiny permeace, tj. koeficient difúze (D), rozpustnost (S) resp. sorpce v membránách a následné desorpce. Metodika je vhodná k měření rezistenčních dob ≥ 30 minut a provádí se pomocí automatizované aparatury Carousel 2000© II s plynovým chromatografem.

Tato akreditovaná metodika slouží ke stanovení ochranných vlastností fóliových, vrstvených a kompozitních ochranných materiálů proti pronikání organických rozpouštědel. Testovacími látkami jsou: alkoholy, ketony, estery, aromatické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, alifatické uhlovodíky a substituované uhlovodíky. Testovaný materiál je kontaminován kapkami či parami organických rozpouštědel. Výsledkem stanovení je rezistenční doba (RD), což je časový interval od kontaminace testovaného materiálu po dosažení limitní hodnoty průniku kontaminantu na jeho rubní stranu. Dále lze stanovit také charakteristické veličiny permeace, tj. koeficient difúze (D), rozpustnost (S) resp. sorpce v membránách a následné desorpce. Metodika je vhodná i pro měření kratších rezistenčních dob (≤ 30 minut). Metodika je založena na omývání povrchů vzorků proudícím plynem (zpravidla čistým vzduchem) nebo prosávání par jejich porézní strukturou a pomocí automatizované aparatury Carousel 2000© II a následnou analýzou pomocí fotoionizačního detektoru miniRAE 3000.

Tato akreditovaná metodika slouží pro hodnocení sorpční kapacity filtrů nebo jiných zařízení sloužících k záchytu organických chemických průmyslových škodlivin. Testovacími látkami jsou cyklohexan, dimethyleter a isobutan. Dynamická sorpční kapacita (DSK) filtru nebo jiného zařízení sloužícího k záchytu organických chemických látek je charakterizovaná množstvím testovací látky (TL), kterou je filtr schopen zachytit do okamžiku průniku mezního množství organických chemických látek za filtrem. Dynamická sorpční kapacita není obecná veličina, vztahuje se k danému filtru, mezní koncentraci, typu testovací látky a k podmínkám při měření. Podstata zkoušky spočívá v měření doby, po kterou filtr odolává zkušební koncentraci chemikálie. Minimální doba měření je do okamžiku dosažení prahové dávky.

Kontakty

Odbor chemické ochrany
Ing. Martin Urban
vedoucí odboru
e-mail: urban@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř toxických látek
Ing. Markéta Weisheitelová
vedoucí laboratoře
e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř chemického monitorování a ochrany
Ing. Lukáš Králík
vedoucí laboratoře
e-mail: kralik@sujchbo.cz
telefon: +420 517 546 133
Adresa: tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde