Projekty

Laboratoře odboru biologické ochrany jsou zapojeny do řešení následujících projektů:

Další řešitelé:  —
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2019
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Karel Bílek, Ph.D.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je vytvoření souboru metodik detekce, které bude možné použít v případě zneužití stanovených biologických agens. Metodiky budou sloužit v případě zmíněného napadení k prokázání útoku daným biologickým agens. Metodiky budou dále použitelné při kontrolní, dozorové a deklarační činnosti SÚJB. Dílčím cílem projektu je vytvořit standardizovaný postup testování s použitím nosných materiálů, tzv. bílých prášků. Cílem bude výběrově zjistit vliv přidaného materiálu na vzorek a potažmo na kvalitu analýzy.

Další řešitelé:  Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno; Ústav analytické chemie AV ČR, v.v.i., Brno
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Mgr. Oldřich Kubíček, CSc.

Cíl projektu

Předmětem řešení projektu je experimentální vývoj, zaměřený na vývoj nových způsobů detekce a identifikace B-agens a toxinů pomocí moderních instrumentálních metod. Výstupem bude metodika rychlé analýzy B-agens a toxinů s využitím elektromigračních a MALDI-TOF metod, metodika inaktivace B-agens za účelem bezpečné manipulace při následných analýzách, miniaturizovaný přenosný kapilární kapalinový chromatograf (CLC) a metodika rychlé analýzy toxinů pomocí CLC.

Další řešitelé: 
Doba řešení: 1.1.2018 – 31.12.2021
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Tomáš Dropa

Cíl projektu

Cílem projektu je tvořit soubor certifikovaných metodik zaměřených na detekci a identifikaci vysoce rizikových a rizikových biologických agens; odběr a screeningovou identifikaci vybraných vysoce toxických chemických sloučenin; dále certifikovaných metodik pro sledování fyziologických parametrů člověka a hodnocení ergonomie ochranných prostředků; dekontaminaci materiálového a technického vybavení specialistů a souboru certifikovaných metodik pro dekontaminaci radioaktivního zamoření prostoru a stanovení úrovně kontaminace.

Doba řešení: 1.8.2018 – 31.7.2021
Další řešitelé: 
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Markéta Weisheitelová

Cíl projektu

Vypracování a verifikace metod komplexní degradace toxických chemických sloučenin po zpracování nálezů. Vypracování a verifikace metod komplexní degradace nebezpečných biologických agens a toxinů po zpracování nálezů.

Koordinátor projektu: Univerzita Palackého, Olomouc
Další řešitelé:  —
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  Ing. Karel Bílek, Ph.D.

Cíl projektu

V České republice neexistuje certifikovaná metodika popisující a určující postup dekontaminace zraněných osob za použití biologických, chemických a radiačních kontaminantů. Cílem projektu je navržení dvou certifikovaných metodik, postupů, technických a materiálních doporučení jak pro jednotky HZS, tak zejména pro ZZS. A to tak, aby se zasahující cítili v místě zásahu bezpečně a nemuseli dle platné legislativy zásah odmítnout. Certifikované metodiky budou zaváděny v oblasti problematiky efektivní dekontaminace v přednemocniční i nemocniční neodkladné péče.

Koordinátor projektu: MO ČR – Agentura vojenského zdravotnictví, Vojenský zdravotní ústav
Další řešitelé:  MO ČR – Univerzita obrany
Doba řešení: 1.1.2017 – 31.12.2020
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.:  RNDr. Michal Dřevínek, Ph.D.

Cíl projektu

Předmětem řešení projektu je (I) Návrh postupu přípravy rekombinantních toxinů pomocí vektorových kultur, (II) Vývoj, testování a validace analytických metod pro vysoko i nízkomolekulární toxiny a (III) pokračování práce v implementaci postupů práce s obtížně kultivovatelnými agens (Coxiella burnetii, zvládnutí buněčné a axenické kultivace pro Phase I vyžadující úroveň technického zabezpečení BSL-3).

Doba řešení: 1.1.2016 – 31.12.2019
Řešitel: DEKONTA, a.s.
Další řešitelé: —
Odpovědný řešitel za SÚJCHBO, v.v.i.: Ing. Martin Urban

Cíl projektu:

Projekt je zaměřen na aplikovaný výzkum technologií použitelných pro dekontaminaci kritické dopravní infrastruktury, ověření účinnosti dekontaminace a tvorbu metodiky těchto prací. Řešení projektu se týká dekontaminací dopravní infrastruktury po zamoření vybranými bojovými chemickými látkami, radioaktivními látkami a biologickými agens, ke kterému může dojít následkem různých úmyslných činů, v důsledku havárie či přítomnosti osob infikovaných vysoce nakažlivými nemocemi.

Hlavní cíl:

Vypracování standardního operačního postupu (SOP) dekontaminačních prací pro pražské metro a certifikované metodiky zobecněné pro kritickou dopravní infrastrukturu. Popsán bude postup dekontaminace prostor tunelů, nástupišť a vlastních vozů. Druhá část SOP bude zaměřena na ověření účinné dekontaminace s popisem vzorkování a stanovení ověření její efektivity.

Vedlejší cíl:

Konstrukce 3 různých prototypů zařízení určených k dekontaminaci dopravní infrastruktury.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde