Laboratoř toxických látek

Laboratoř toxických látek (LTL) je zaměřena na testování účinnosti prostředků individuální ochrany proti působení vysoce nebezpečných chemických látek. Portfolio zkoušek obsahuje metody ke komplexnímu testování odolnosti ochranného kompletu (tj. rukavice, boty, ochranná maska a oblek), nebo k testování vlastností jednotlivých ochranných součástí (např. sorpční kapacita filtru, permeace a desorpce kapalných/plynných toxických látek z materiálu atd.). Součástí LTL je také toxikologická komora, speciální laboratoř určená k provádění prací s vysoce nebezpečnými chemickými látkami. K experimentům v toxikologické komoře se obvykle využívá také tzv. manekýn, model člověka umožňující simulaci pohybů jako chůze, dřepy různou rychlostí, dýchání, nebo smartman, hermetický box s bustou člověka sloužící k testování ochranných dýchacích systémů. K testům dílčích částí ochranných prostředků slouží speciální aparatury vyvinuté na pracovištích SÚJCHBO, v.v.i.

Portfolio zkoušek LTL zahrnuje metody zkoušení a hodnocení ochranných vlastností izolačních a filtračních materiálů používaných k výrobě osobních ochranných (pracovních) pomůcek a kompletů; pracoviště může veškeré práce provádět s reálnými látkami, tj. s běžnými průmyslovými toxickými látkami i bojovými chemickými látkami.

Pracoviště LTL je kromě stacionárních laboratoří vybaveno také mobilní analytickou laboratoří, umožňující on-site monitorování chemických látek, jejich odběr a analýzu. LTL disponuje také speciálním zařízením, jež umožňuje bezpečnou manipulaci a komplexní zpracování tlakových lahví s neznámým obsahem, vč. analýzy obsahu a možností jeho následného zneškodnění nebo detoxikace. Specialisté LTL při své práci rovněž využívají technologické vybavení pracoviště Velkoobjemového zkušebnictví, na kterém lze provádět experimenty v reálném měřítku.

LTL provádí testování, zkoušení a analýzy deklarované certifikovanými (ČSN EN ISO 9001) nebo akreditovanými postupy (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005); zároveň poskytuje maximální flexibilitu při realizaci specifických požadavků tuzemských i zahraničních zákazníků.

Nabídka testování


Akreditované zkoušky dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Tato akreditovaná metodika je určena pro stanovení/hodnocení rezistenční doby fóliových materiálů vyrobených z pryží nebo plastů, případně nanesených na textilním podkladu. Pojmem rezistenční doba proti yperitu ve statických podmínkách (RDY) se označuje doba průniku par yperitu zkoušeným materiálem z kontaminované lícní strany na protější rubovou stranu materiálu. Testovaný materiál se kontaminuje kapkami či parami yperitu, při průniku par yperitu materiálem pak dochází k barevné změně indikační textilie. Při zkoušce se používají zařízení MIKROTEST a MINITEST.

Tato akreditovaná metodika slouží ke stanovení ochranných vlastností fóliových, vrstvených a kompozitních ochranných materiálů proti pronikání organických rozpouštědel. Testovacími látkami jsou: alkoholy, ketony, estery, aromatické sloučeniny, heterocyklické sloučeniny, alifatické uhlovodíky a substituované uhlovodíky. Testovaný materiál je kontaminován kapkami či parami organických rozpouštědel.  Výsledkem stanovení je rezistenční doba (RD), což je časový interval od kontaminace testovaného materiálu po dosažení limitní hodnoty průniku kontaminantu na jeho rubní stranu. Dále lze stanovit také charakteristické veličiny permeace, tj. koeficient difúze (D), rozpustnost (S) resp. sorpce v membránách a následné desorpce. Měření rezistenčních dob ≥ 30 minut se provádí pomocí automatizované aparatury Carousel 2000© II s plynovým chromatografem. Pro měření rezistenčních dob <30 minut se k měření používá fotoionizační detektor ppbRae 3000.

Tato akreditovaná metodika se používá pro stanovení sorpční kapacity filtrů nebo jiných zařízení sloužících k záchytu bojových chemických látek-sarinu, cyklosarinu, somanu, tabunu, yperitu, lewisitu.  Dynamická sorpční kapacita (DSK) filtru nebo jiného zařízení sloužícího k záchytu organických chemických látek je charakterizovaná množstvím testovací látky (TL), kterou je filtr schopen zachytit do okamžiku průniku mezního množství organických chemických látek za filtrem. Dynamická sorpční kapacita není obecná veličina, vztahuje se k danému filtru, mezní koncentraci, typu testovací látky a k podmínkám při měření.

Tato akreditovaná metodika je určena pro hodnocení sorpční kapacity filtrů a sorbentů nebo jiných zařízení sloužících k záchytu anorganických látek. Testovacími látkami jsou: Cl2, H2S, HCN, SO2 a NH3. Dynamická sorpční kapacita (DSK) filtru nebo jiného zařízení sloužícího k záchytu anorganických chemických látek je charakterizovaná množstvím testovací látky (TL), kterou je filtr schopen zachytit do okamžiku průniku mezního množství anorganických chemických látek za filtrem. Dynamická sorpční kapacita není obecná veličina, vztahuje se k danému filtru, mezní koncentraci, typu testovací látky a k podmínkám při měření.

Tato akreditovaná metodika slouží k hodnocení (stanovení rezistenční doby) ochranných materiálů z pryží, polymerních fólií, opryžovaných textilií, tkaných i netkaných textilií, které se používají ke zhotovení individuálních prostředků ochrany kůže. Pod pojmem rezistenční doba proti somanu (RDSo) a yperitu (RDY) se rozumí doba průniku par zkoušeným materiálem z kontaminované (lícní) strany na protější (rubní). V případě somanu dochází při průniku par ke vzniku žlutého zabarvení indikačního roztoku. Pro stanovení RDY se používá tzv. kupralová metoda, první postřehnutelný zákal (opalescence) indikačního roztoku signalizuje průnik yperitu.

Tato akreditovaná metodika se vztahuje na izolační a filtrační prostředky ochrany kůže, zejména pak na prostředky pro dlouhodobý pobyt v kontaminovaném prostředí nebezpečných plynů a par. Stanovení plynotěsnosti protichemických oděvů se provádí v toxikologické komoře, ve které se vytvoří koncentrace modelového plynu – chlóru. V tomto prostředí vykonává osoba nebo pohyblivý manekýn (zvaný Golem) oblečený do ochranného prostředku předepsanou činnost, při níž dochází k namáhání jednotlivých utěsňovaných míst a jejich možnému uvolňování. Vzniklými netěsnostmi může vnikat modelový plyn (chlór) do prostoru pod oděvem. Místa vniknutí chlóru jsou indikována změnou zabarvení impregnovaného prádla podvlečeného pod oděvem. Intenzita zabarvení a odpovídající velikost zabarveného místa odpovídá množství proniklého chlóru a vyhodnocuje se kolorimetricky speciálním zařízením pro vyhodnocování zabarvení povrchů.

Tato akreditovaná metodika slouží ke stanovení ochranných vlastností fóliových, vrstvených a kompozitních ochranných materiálů. Testovaný materiál je kontaminován kapkami či parami yperitu. Výsledkem stanovení je rezistenční doba (RD), což je časový interval od kontaminace testovaného materiálu po dosažení limitní hodnoty průniku kontaminantu na jeho rubní stranu. Dále lze stanovit také charakteristické veličiny permeace, tj. koeficient difúze (D), rozpustnost (S) resp. sorpce v membránách a následné desorpce. Metodika je vhodná pro měření rezistenčních dob > 60 minut. Měření se provádí pomocí automatizované aparatury Carousel 2012© s plynovým chromatografem.

Tato akreditovaná metodika je určena k posuzování bezpečnosti, kvality a ochranné účinnosti přetlakových dýchacích přístrojů (SCBA, Self-Contained Breating Apparatus) proti působení yperitu (HD) a sarinu (GB), jako látkám vysoce nebezpečným při vdechování nebo při působení na pokožku. Ochranná dýchací aparatura včetně všech komponent a příslušenství se testuje na modelu vrchní části trupu člověka (bustě manekýna) připojeného k umělým plicím. Testování probíhá v definované atmosféře testovací látky; tj. v definované atmosféře GB, nebo v definované atmosféře HD s kapkami HD nanesenými na povrch SCBA v určeném množství na předem specifikovaná místa. V průběhu zkoušky se sleduje koncentrace testovací látky v prostoru expoziční komory (vně busty) a rovněž její koncentrace pod ochranným dýchacím aparátem.

Tato akreditovaná metodika se vztahuje na detekci netěsností izolačních a filtračních ochranných kompletů včetně ochranné masky s filtrem, zejména prostředků určených pro dlouhodobý pobyt v prostředí kontaminovaném nebezpečnými látkami v podobě plynů a par. Detekce netěsností ochranných prostředků těla spočívá v tom, že v prostředí, v němž je vytvořena koncentrace modelové látky, vykonává testovací osoba nebo pohyblivý manekýn (zvaný Golem) oblečený do ochranného prostředku předepsanou činnost, při níž dochází k mechanickému namáhání ochranného kompletu (včetně napínání a možného uvolňování švů, zipů či spojení jednotlivých součástí). Vzniklými netěsnostmi může vnikat modelová látka do prostoru pod oděvem. Modelovou látkou jsou páry methylsalicylátu, který se používá pro svou nízkou toxicitu a vhodné chemicko-fyzikální parametry jako náhrada reálných toxických látek. Místa průniku par methylsalicylátu jsou indikována změnou zabarvení impregnovaného prádla podvlečeného pod oděvem. Intenzita zabarvení a odpovídající velikost zabarveného místa odpovídá množství proniklého methylsalicylátu a vyhodnocuje se kolorimetricky speciálním zařízením pro vyhodnocování zabarvení povrchů.

Tato akreditovaná metodika je určena k vizuální detekci přítomnosti methylsalicylátu v ovzduší a odhadu dávky v místě detektoru. Methylsalicylát slouží jako modelová látka nahrazující bojovou chemickou látku yperit. Methylsalicylát je detekován barevnou změnou detektoru. Barevná změna může být sledována pouhým okem při orientačním sledování nebo prvotním zjišťování kontaminace, anebo může být měřena pomocí kolorimetru v průběhu experimentu či po skončení experimentu.

Tato akreditovaná metodika slouží ke kvalitativní analýze vzorků s neznámým obsahem vybraných vysoce toxických látek pomocí techniky GC-MS. Skupinu sledovaných analytů tvoří vybrané látky Seznamu 1, prováděcí Vyhlášky č. 208/2008 Sb. k zákonu č. 19/1997 Sb. v platném znění, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické látky: yperit (HD), sarin, cyklosarin, soman, tabun, lewisit, VX, RVX.

Tato akreditovaná metodika slouží ke kvalitativní analýze vzorků s neznámým obsahem vybraných vysoce toxických látek. K analýze je využívána extrakční technika SPME (Solid Phase Micro-Extraction) a následně metoda GC-MS. Skupinu sledovaných analytů tvoří vybrané látky Seznamu 1, prováděcí Vyhlášky č. 208/2008 Sb. k zákonu č. 19/1997 Sb. v platném znění, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické látky: yperit (HD), sarin, cyklosarin, soman, tabun, lewisit, VX, RVX.  Metodiku lze použít ve všech běžných druzích matric.

Tato akreditovaná metodika je založená na schváleném a zavedeném pracovním postupu OPCW a popisuje způsob odběru vzorků stěrem pro následné zpracování a instrumentální analýzu (např. GC/MS).

Tato akreditovaná metodika je založená na schváleném a zavedeném pracovním postupu OPCW a popisuje způsob odběru kapalných vzorků pro následné zpracování a instrumentální analýzu (např. GC/MS).

Tato akreditovaná metodika je založená na schváleném a zavedeném pracovním postupu OPCW a popisuje způsob odběru pevných vzorků pro následné zpracování a instrumentální analýzu (např. GC/MS).

Tato akreditovaná metodika je založena na schváleném a zavedeném pracovním postupu OPCW a popisuje způsob odběru vzdušnin pro následné zpracování a instrumentální analýzu (např. GC/MS).

Tato akreditovaná metodika je založena na schváleném a zavedeném pracovním postupu OPCW a popisuje způsob zpracování matric pevných a půdních vzorků, vodných roztoků, organických kapalin a stěrů pro jejich následnou instrumentální analýzu pomocí GC-MS. Metodika je určena kvalitativní analýze vzorků s neznámým obsahem vybraných vysoce toxických látek pomocí techniky GC-MS. Skupinu sledovaných analytů tvoří vybrané látky Seznamu 1, prováděcí Vyhlášky č. 208/2008 Sb. k zákonu č. 19/1997 Sb. v platném znění, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické látky: yperit (HD), sarin, cyklosarin, soman, tabun, lewisit, VX, RVX.

Tato akreditovaná metodika slouží ke kvalitativní analýze vzorků s neznámým obsahem vybraných vysoce toxických látek. K analýze je využívána termální desorpce a následně metoda GC-MS. Skupinu sledovaných analytů tvoří vybrané látky Seznamu 1, prováděcí Vyhlášky č. 208/2008 Sb. k zákonu č. 19/1997 Sb. v platném znění, které jsou klasifikovány jako vysoce toxické látky: yperit (HD), sarin, cyklosarin, soman, tabun, lewisit, VX, RVX. Metodiku lze použít ve všech běžných druzích matric.

Tato akreditovaná metodika slouží ke zjišťování účinnosti dekontaminačních prostředků. Metodika k tomu využívá simulaci reálné kontaminace pevného povrchu modelováním jeho zasažení vybranými bojovými chemickými látkami. Metoda je využitelná rovněž k posuzování dekontaminačních technik testování účinnosti chemických přípravků, používaných k dekontaminaci bojových chemických látek po kontaminaci pevných povrchů. Stanovení účinnosti dekontaminace je založeno na určení zbytkové a sekundární kontaminace pevného povrchu po provedené dekontaminaci; srovnáním stanovených hodnot s hodnotou kontaminace počáteční je možné určit míru provedené dekontaminace.


Certifikované zkoušky

Tato certifikovaná metodika ověřuje možnosti přímého rozkladu vybraných neproteinových toxinů Vyhlášky č. 474/2002 Sb. pomocí vybraných chemických dekontaminačních činidel, tj. chlornanu sodného, persterilu a manganistanu draselného.

Tato certifikovaná metodika je určena k rychlému nepřímému stanovení proteinu ricinu v podmínkách mobilní analytické laboratoře a provedení následného přímého důkazu ve stacionární laboratoři. Pro nepřímé stanovení ricinu se v mobilní analytické laboratoři využívá postup separace a identifikace ricininu, doprovodného přirozeného markeru ricinu. Přímý důkaz proteinu ricinu se pak provádí po elektroforetické separaci proteinové směsi porovnáním MALDI TOF hmotnostních spekter.

Tato certifikovaná metodika je vyvinuta pro účely testování ochranné účinnosti kompletů ochranných dýchacích systémů, autonomních dýchacích a přetlakových dýchacích aparatur v podmínkách simulujících reálnou toxickou atmosféru. Slouží rovněž k ověřování odolnosti jednotlivých součástí dýchacích systémů, jejich funkčního stavu, event. pro vývoj a zdokonalování dýchacích aparatur. Pro tato testování byl na pracovišti SÚJCHBO, v.v.i. vyvinut unikátní box, v němž je možné vytvářet a dlouhodobě udržovat vysoké koncentrace toxických látek. Přídatná zařízení pak umožňují testovat komplety ochranných dýchacích aparatur při plné funkční zátěži, měření okamžitých koncentrací pod dýchací maskou a ve vdechovaném/vydechovaném vzduchu, sledování testovací atmosféry a bezpečnou minimalizaci koncentrace/odvětrání boxu.

V rámci této certifikované metodiky bylo vyvinuto speciální tlakové zařízení a komplexní technologický postup pro bezpečné otevírání uzavřených nádob s neznámým (případně potenciálně nebezpečným) obsahem, následný odběr a analýzu vzorků a související bezpečnou a plně kontrolovanou detoxikaci (likvidaci) identifikovaného obsahu. Vyvinuté zařízení je využitelné pro zpracování nálezů uzavřených nádob do maximálního průměru pláště 400 mm, včetně ocelových tlakových nádob do objemu 50 dm3 při max. tlaku 300 bar s neznámým, případně potenciálně nebezpečným obsahem.

Tato certifikovaná metodika je určena ke zjišťování povrchové kontaminace materiálů/předmětů a ostatních pevných povrchů, které byly zasaženy (kontaminovány) bojovými chemickými látkami. Metodiku lze také využít ke sledování a stanovení účinnosti dekontaminačních technik a zbytkové a sekundární kontaminace.

Tato certifikovaná metodika slouží ke zjišťování sekundární kontaminace po dekontaminaci pevného povrchu materiálů a předmětů, které byly zasaženy bojovými chemickými látkami. Metodika je dále využitelná k posuzování dekontaminačních technik a účinnosti dekontaminantů v rámci výzkumných, vývojových a expertních aktivit SÚJCHBO, v.v.i. Slouží k testování účinnosti dekontaminantů a vlastností materiálů ochranných prostředků. Měření míry uvolňování vybraných chemických látek z pevných materiálů po dekontaminaci provádějí pracovníci LTL ve speciálním testovacím modulu. Pro stanovení koncentrací sledovaných analytů (rozkladných produktů) se využívají reprodukovatelné postupy odběru vzorků plynné fáze a navazující instrumentální techniky založené na využití GC-MS systému s předřazeným termálním desorbérem.

Tato certifikovaná metodika slouží k testování odolnosti ochranných prostředků; jakými jsou např. osobní ochranné prostředky, kolektivní ochranné prostředky a systémy pro dekontaminaci. Metodika byla vyvinuta pro testování účinnosti a spolehlivosti osobních ochranných prostředků a kolektivních ochranných systémů (OP). Při těchto experimentech se vhodnými detekčními postupy na základě požadavků zadavatele, nebo v souladu technickými a jinými specifikacemi výrobce, sledují ochranné parametry OP.

Tato certifikovaná metodika slouží k testování ochranné účinnosti prostředků ochrany respiračního traktu před působením částic submikronových rozměrů. Metodika je aplikovatelná pro stanovení ochranné účinnosti systémů na přetlakovém principu (typ SCBA; Self-Contained Breathing Apparatus, s otevřeným ev. uzavřeným dýchacím okruhem) a dýchacích masek na podtlakovém principu (obličejové masky s kombinovaným filtrem).

Kontakty

Odbor chemické ochrany
Ing. Martin Urban
vedoucí odboru
e-mail: urban@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř toxických látek
Ing. Markéta Weisheitelová
vedoucí laboratoře
e-mail: weisheitelova@sujchbo.cz
telefon: +420 318 600 235
adresa: Kamenná 71, 262 31 Milín
Laboratoř chemického monitorování a ochrany
Ing. Lukáš Králík
vedoucí laboratoře
e-mail: kralik@sujchbo.cz
telefon: +420 517 546 133
Adresa: tř. kpt. Jaroše 5, 602 00 Brno

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde