Kurz CBRN

SÚJCHBO, v.v.i. disponuje technickými a věcnými prostředky, specialisty i příslušným know-how potřebným ke komplexnímu zajišťování výcvikových a tréninkových kurzů. Pro vzdělávací a výcvikovou činnost jsou v ústavu k dispozici učebny, bezpečné prostory umožňující praktický výcvik a trénink v reálných podmínkách i pracoviště pro výcvik s reálnými CBRN látkami.

SÚJCHBO, v.v.i. se zabývá také organizováním a komplexní realizací odborných kurzů, školení a teoreticko-praktických výcviků zaměřených zejména na ochranu jednotlivce při činnostech v prostoru kontaminovaném nebezpečnými CBRN látkami, nebo praktický nácvik terénních činností (průzkum, detekce, odběr vzorků) a dekontaminaci. Na základě konkrétních požadavků zajišťuje také úzce specializované kurzy zaměřené na vybrané analytické a instrumentální techniky, biologickou detekci a monitoring atd.

Uvedené vzdělávací a tréninkové akce jsou realizovány jak na úrovni základní, tak jako kurzy pokročilé s rozšířeným obsahem. Na základě konkrétních požadavků zadavatele/zákazníka je pak SÚJCHBO, v.v.i. schopno komplexně zajistit rovněž kurzy odborné a úzce specializované. Všechny níže popisované kurzy ústav může realizovat v oblasti toxických chemických látek (včetně využití vybraných bojových chemických látek) a vysoce rizikových a rizikových biologických agens a toxinů. Obdobné teoreticko-praktické výcviky ústav zabezpečuje i v oblasti radioaktivních látek.

Zaměření a struktura

Šíře a celkový tematický záběr každého kurzu je dán dohodou se zadavatelem a jeho konkrétními požadavky. Všechny poskytované tréninkové kurzy se pak podle požadovaného zaměření a náročnosti skládají z jednotlivých tréninkových modulů. Pořadí tréninkových modulů je určeno předem vybranou výukovou metodologií, která sleduje hlavní cíl kurzu, tj. např. předat frekventantům praktické individuální schopnosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro absolvování závěrečné praktické části výcviku.

Varianty kurzu

Tento typ kurzu je orientován především na získání teoretických znalostí v trénované oblasti a je doplněn o praktické procvičení nabytých znalostí.

Základem jsou moduly věnované vlastnostem nebezpečných CBRN látek, symptomům zasažení těmito látkami a základní opatření medicínské první pomoci. Cvičící jsou dále seznámeni se způsoby individuální ochrany proti nebezpečným CBRN materiálům, s principy jejich detekce a instrumentálního stanovení a s postupy osobní dekontaminace. Součástí teoretické části jsou také jednoduché strategie response teamu a úlohy jeho člena při činnostech v zasaženém/ kontaminovaném prostoru.

Praktickou část kurzu pak tvoří nácvik správného používání OOP vč. metodologie jejich dekontaminace; praktický nácvik postupů jednoduché detekce vybraných CBRN látek a materiálů a strategie průzkumu terénu/ zasaženého objektu; detekce a odběry vzorků CBRN látek v kontaminovaném prostoru.

Základní kurz je završen terénním cvičeným zásahem týmu first responders v kontaminovaném prostoru, tzn. průzkum prostoru v OOP; detekce kontaminace; odběr vzorků; osobní dekontaminace; zacházení se vzorky, s kontaminovaným materiálem a s odpadem.

Pokročilý tréninkový Kurz specialistů navazuje buďto na kurz základní, nebo je poskytován předem vybraným specialistům v daném oboru.

Tréninkové moduly tohoto výcviku vycházejí z teoretických podkladů Základního kurzu a předpokládají dobrou úroveň jejich znalosti. Cvičící se seznamují se strategií členů response teamu na místě zásahu, tj. v kontaminované zóně, na její hranici a v čisté zóně.

Zásadní část pokročilého kurzu pro vybrané specialisty tvoří terénní cvičení zásahu týmu first responders v kontaminovaném prostoru. Důraz je přitom kladem na řízení činností, plánování strategie zásahu a výstavbu a řízení jednotlivých týmů – průzkumný/ detekční/ odběrový/ dekontaminační/ analytický. Cvičící provádějí zásah v kontaminovaném prostoru s průzkumem a s detekcí zdroje/ druhu kontaminace, odběrem vzorků a přípravou pro jeho následnou instrumentální analýzu. Součástí zásahu je i odpověď týmu na neočekávanou situaci, např. v souvislosti se zraněním nebo kolapsem člena týmu, kontaminace člena týmu při poškození ochranné součásti, selhání techniky, komunikace apod.

Specializované výcvikové CBRN kurzy organizuje SÚJCHBO na základě konkrétní specifikace, po dohodě se zadavatelem. Účast na kurzu předpokládá na straně cvičících dobrou fyzickou a psychickou kondici, rutinní znalost správného používání OOP, technik detekce CBRN látek a osobní dekontaminace. Náplň těchto kurzů prohlubuje teoretické znalosti specialistů a jejich praktické dovednosti v dané oblasti.

Kontaktní osoba

Ing. Markéta Weisheitelová, Ph.D.

Máte dotaz, chcete nás navštívit nebo potřebujete konzultaci?
Kontaktujte nás.

SÚJCHBO, v.v.i.
Kamenná 71
262 31 Milín
Telefon (sekretariát)
+420 318 600 200
Kontaktní formulář
zde